kpsc-tshirt

karori01

karori02

karori03

Various clothing graphics for the Karori Pirates Swim Team.